สมาพันธ์ SME ไทย เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Posted February 13, 2019
click to rate
3 likes 2 comments 246 views
สมาพันธ์ SME ไทย คืออะไร? คือการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการครั้งใหญ่ ทั้งสมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์รวมของสมาคมการค้า และสมาคมวิชาชีพแล้วกว่า 130 องค์กร เป็นตัวแทนในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และองค์กรเอกชนสนับบสนุนให้ผู้ประกอบการไทย เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พันธกิจ 1. สร้างสังคมของการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่่อการดำเนินธุรกิจ (SME Ecosystem) 2. เป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ SME และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับ SME (Voice of SME) 3. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME ในทุกภาคส่วน (Connectivity and Collaboration) 4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีการนำ Technology, Innovation & Creativity (TIC) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของ SME (Organization Development) 5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Good Governance & Good Image) #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ